[ No Description ] RM 31.00

Islam adalah salah satu daripada dua agama yang terbesar di dunia di mana politik dan ekonomi Islam mempunyai impak yang sangat besar dalam arus globalisasi masa kini. Walau bagaimanapun, kebudayaan Islam tidak dapat menular sekukuh budaya Barat. Salah satu sebabnya adalah kecetekan pemikiran dalam pelbagai bidang kemanusiaan. Salah satu kecetekan pemikiran ini adalah dalam bidang Seni Bina. Bangunan yang terpapar ketika ini menjadi refleksi ketandusan minda arkitek Islam dan para cendekiawan Muslim. Masjid dan bangunan pentadbiran berkubah dan berhias ala Ottoman atau Abbasiah menjadi bukti kepincangan pemikiran seni bina yang tidak dapat bergerak melampaui tradisi regresif. Buku ini ditulis sebagai landasan pertama bagi mencetuskan perdebatan tentang pemikiran semula prinsip asas seni bina agar menjadi tunggak baru kepada pemikiran seni bina Islam. Tulisan ini mengumpul kesemua pemikiran yang terdapat dalam dunia moden kurun ke–20 yang cuba mengupas idea sebenar seni bina Islam melalui wacana terhadap bahasa seni bina masjid. Pendekatan dan falsafah atau prinsip reka bentuk seni bina masjid diklasifikasikan dan dibandingkan dengan kesemua pemikiran seni bina Islam yang terdapat di Malaysia. Adalah diharapkan agar buku ini mampu menjadi pencetus minda dalam kalangan arkitek, cendekiawan, dan budayawan agar sesuatu pencerminan dan muhasabah dapat dikendalikan supaya tapak bagi memajukan seni bina Islam yang lebih kritis dan kontemporari serta bermanfaat kepada masyarakat Islam dapat dimulakan.
view book